Skargi i wnioski

INFORMACJA O TRYBIE PRZYJMOWANIA SKARG I WNIOSKÓW
W SĄDZIE REJONOWYM W STRZELCACH KRAJEŃSKICH

Organem właściwym do rozpatrzenia skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich jest Prezes Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich.
Skargi i wnioski dotyczące działalności Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich wnoszone na piśmie przyjmuje pracownik Punktu Obsługi Interesanta (pokój nr 5).
Skargi i wnioski dotyczące działalności Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich wnoszone w formie ustnej do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej przyjmuje Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej.
Skargi i wnioski wnoszone za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy przesyłać na adres poczty elektronicznej: administracja@strzelce-kraj.sr.gov.pl
Skargi i wnioski należy kierować na adres:

Prezes Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich
ul. Rynek 2-3
66-500 Strzelce Krajeńskie

Zgodnie z art. 41 a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych Dz.U.Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.):

„ § 1. Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.
§ 2. Skargi, w zakresie dotyczącym działalności sądów, w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli, nie podlegają rozpatrzeniu. Organ sądu, do którego taka skarga lub wniosek zostały skierowane, zawiadamia skarżącego o przyczynach odmowy rozpatrzenia skargi. Jeżeli jednak skarga dotyczy czynności sądu podlegającej zaskarżeniu w toku instancji, organ ten jest obowiązany niezwłocznie przekazać skargą do akt sprawy, której skarga dotyczy, zawiadamiając o tym skarżącego.
§ 3. Skargi lub wnioski dotyczące treści czynności sądu jeszcze niedokonanych, należących do dziedziny, o której mowa w § 2, podlegają niezwłocznemu przekazaniu do akt postępowania, którego dotyczą.
§ 4. Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę, z podaniem przyczyny pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.”
Szczegółowy tryb i organizację przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (poz. 524), które weszło w życie z dniem 17 maja 2012r.