Mediacje

Informacja o mediacji dla stron postępowania sądowego


Koordynator ds. mediacji
w okręgu Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.
SSO Małgorzata Gronowska-Plust

e-mail: mgronowska@gorzow-wlkp.so.gov.pl

ul. Mieszka I 33,
66-400 Gorzów Wlkp.

Zadania koordynatora

  • działania na rzecz rozwoju mediacji,
  • zapewnienie sprawnej komunikacji pomiędzy sędziami i mediatorami oraz stałymi mediatorami,
  • współpraca przy organizowaniu spotkań informacyjnych.

Koordynator do spraw mediacji wykonuje powyższe zadania również w sądach rejonowych na obszarze właściwości danego sądu okręgowego.

Prezes Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich informuje, że w dniach od 16 do 20 października 2017 roku przypada Tydzień Mediacji. Celem działań jest promocja mediacji - idei pozasądowego rozwiązywania sporów. Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga - nie narzucając jednak żadnego rozwiązania - w wypracowaniu kompromisu. W związku z powyższym w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Krajeńskich wszyscy zainteresowani będą mogli skorzystać z materiałów promujących mediację dostarczonych przez Ministarestwo Sprawiedliwości. Materiały te będą dostępne w Punkcie Obsługi Interesanta, Biurze Podawczym, Zespołach Kuratorskiej Służby Sądowej.

Listy Mediatorów prowadzone są w sądach okręgowych.

 

Więcej informacji na temat mediacji można uzyskać:

Strona internetowa mediacji Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.

Strona internetowa Ministerstwa Sprawiedliwości

 

 

Mediatorzy w sprawach cywilnych

W związku z wejściem w życie z dniem 10 grudnia 2005 r. ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2005, Nr 172 poz. 1438), w celu usprawnienia i przyspieszenia postępowania cywilnego, do prawa procesowego cywilnego wprowadzono instytucję mediacji. Mediacja ma ułatwić dochodzenie roszczeń w sprawach cywilnych, a jednocześnie skutecznie udzielać ochrony prawnej podmiotom - stronom postępowania. W drodze mediacji można rozstrzygnąć spór cywilnoprawny poprzez zawarcie ugody przed mediatorem. Ugoda taka będzie miała moc prawną ugody sądowej, po zatwierdzeniu jej przez sąd (art. 18315 k.p.c). Wszczęcie postępowania mediacyjnego przerywać też będzie bieg przedawnienia (art. 123 § 1 k.c). Prezes Sądu Okręgowego nie wydaje decyzji w przedmiocie wpisu w prowadzonym przez siebie wykazie instytucji i osób godnych zaufania do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego i nie prowadzi listy takich mediatorów. Wybór osoby mediatora pozostawiono stronom. Wyjątek wprowadzono tylko w tych przypadkach, gdy do mediacji kierować strony będzie sąd. W tych sprawach sąd, dla przyspieszenia postępowania może wyznaczyć mediatora (art. 183 9 k.p.c). Mediatorem w sprawach cywilnych może być zasadniczo każdy, mający pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający w pełni z praw publicznych (art. 183 2 § 1 k.p.c). Organizacje społeczne i zawodowe mogą prowadzić listy mediatorów, a informacje o listach stałych mediatorów oraz ośrodkach mediacyjnych przekazują prezesowi sądu okręgowego (art. 183 2 § 3 i 4 k.p.c). Mediatorami mogą być również osoby wskazane przez rodzinne ośrodki diagnostyczno -konsultacyjne, zgodnie z art. 436 § 3 k.p.c.

Mediatorzy w sprawach karnych

Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach karnych określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz.U. Nr 108, poz. 1020)

Mediatorem w sprawach karnych może być osoba godna zaufania, która:
1. posiada obywatelstwo polskie;
2. korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich;
3. ukończyła 26 lat;
4. biegle włada językiem polskim;
5. nie była karana za przestępstwo umyślne;
6. posiada umiejętności likwidowania konfliktów oraz wystarczającą do przeprowadzania postępowania mediacyjnego wiedzę, w szczególności w zakresie psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa;
7. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków.

Osoba ubiegająca się o wpis na listę mediatorów w sprawach karnych powinna:
1. Złożyć wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego o wpis na listę mediatorów w sprawach karnych, w którym należy podać w/w informacje odnośnie spełnienia warunków wymaganych do objęcia tej funkcji.
2. Aktualne zaświadczenie o niekaralności.
3. Udokumentować umiejętności likwidowania konfliktów.
4. Złożyć odpis dyplomu ukończenia studiów w zakresie psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa.
5. Dać rękojmię należytego wykonywania obowiązków (w formie oświadczenia).

Mediatorzy w sprawach nieletnich

Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach nieletnich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz.U. Nr 56, poz. 591)

Mediatorem w sprawach nieletnich może być osoba godna zaufania, która:
1. ukończyła 26 lat,
2. korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych,
3. biegle włada językiem polskim w mowie i piśmie,
4. posiada wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa oraz ma doświadczenie w zakresie wychowania lub resocjalizacji młodzieży,
5. posiada umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz nawiązywania kontaktów międzyludzkich,
6. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków,
7. odbyła szkolenie dla mediatorów.

Mediatorem w sprawach nieletnich nie może być:
1. Czynny zawodowo,
a. sędzia, prokurator, asesor i aplikant sądowy lub prokuratorski oraz inna osoba zatrudniona w sądzie, prokuraturze, policji lub w innej instytucji uprawnionej do ścigania przestępstw,
b. adwokat i aplikant adwokacki, radca prawny i aplikant radcowski, notariusz, asesor i aplikant notarialny,
c. komornik, aplikant komorniczy i pracownik jego kancelarii,
d. funkcjonariusz i pracownik Służby Więziennej,
e. pracownik placówki opiekuńczo-wychowawczej, zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego,
f. pracownik instytucji lub członek organizacji zajmujących się świadczeniem pomocy dla ofiar przestępstw lub działalnością na ich rzecz,
2. Ławnik sądowy w czasie trwania kadencji oraz społeczny kurator sądowy.

Osoba ubiegająca się o wpis na listę mediatorów w sprawach nieletnich powinna:
1. Złożyć:
a. Wniosek skierowany do Prezesa SO o wpis na listę mediatorów w sprawach nieletnich w którym należy podać w/w informacje odnośnie spełnienia warunków wymaganych do objęcia tej funkcji
b. Odpis dyplomu ukończenia studiów w zakresie psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa
c. Aktualne zaświadczenie o niekaralności
2. Udokumentować umiejętność likwidowania konfliktów oraz nawiązywania kontaktów międzyludzkich
3. Odbyć szkolenie dla mediatorów (przedstawić świadectwa lub dyplomy ukończenia)
4. Dać rękojmię należytego wykonywania obowiązków (w formie oświadczenia)

Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania osoby na listę mediatorów podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.
Dokumenty składa się w Oddziale Administracyjnym pok 326 Elżbieta Łazar. W przypadku gdy składane są kserokopie dokumentów, należy przedstawić oryginały tych dokumentów do potwierdzenia zgodności.

Lista mediatorów w okręgu Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. (plik PDF)

Lista mediatorów Krajowego Sądu Arbitrażowego w Warszawie (plik PDF)

Lista mediatorów rodzinnych - Centrum Mediacji przy Sądzie Arbitrażowym w Ostrowcu Świętorzyskim (plik PDF)

Informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach rodzinnych, o rozwód i separację (plik PDF)

Informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach cywilnych/gospodarczych (plik PDF)

Informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach karnych (plik PDF)

Informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach nieletnich (plik PDF)

 

Szczegółowe informacje na temat mediacji zostały zamieszczone na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/

Koordynator do spraw mediacji SSR w Gorzowie Wlkp. Łukasz Staszak – tel.: 95 725 68 36

Konkurs dla młodzieży na plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji.


Ulotki informacyjne dotyczące Pilotażowego Krajowego Rejestru Mediatorów:

Rejestr zmian dla: Mediacje

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2024-01-23 12:02:42
Publikacja w dniu:
2024-01-23
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2024-01-23 11:53:49
Publikacja w dniu:
2024-01-23
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-10-09 14:48:45
Publikacja w dniu:
2023-10-09
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-10-06 12:33:07
Publikacja w dniu:
2023-10-06
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-08-30 11:30:09
Publikacja w dniu:
2022-08-30
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-04-25 13:13:07
Publikacja w dniu:
2022-04-25
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-10-12 11:27:17
Publikacja w dniu:
2020-10-12
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-10-12 11:24:27
Publikacja w dniu:
2020-10-12
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-10-12 11:23:10
Publikacja w dniu:
2020-10-12
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-10-12 11:22:38
Publikacja w dniu:
2020-10-12
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-10-12 11:16:09
Publikacja w dniu:
2020-10-12
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-10-12 11:15:55
Publikacja w dniu:
2020-10-12
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-07-13 11:46:28
Publikacja w dniu:
2020-07-13
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-07-13 11:44:10
Publikacja w dniu:
2020-07-13
Zmiany:
Podejrzyj