e-PUAP

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 565) oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym z dnia 29 września 2005 r. (Dz.U. Nr 200, poz. 1651) możliwe jest doręczanie dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem:

http://epuap.gov.pl/wps/portal

W celu doręczenia dokumentu elektronicznego do Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich niezbędne jest posiadanie przez Interesanta: konta użytkownika na platformie ePUAP oraz kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.